ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه هدفمند

انجام ارسال ایمیل تبلیغاتی / ایمیل مارکتینگ به لیست های فعال و باز شده با هدفمندی دانشجویان ، شرکت ها و مشاغل و فعال ترین لیست های ایران