ترکیب ایمیل های چندین بانک ایمیل در یک فایل جدید

ترکیب ایمیل های چندین بانک ایمیل در یک فایل جدید

حتما تا به حال پیش آمده است که بخواهید ایمیل های چنیدن فایل را در یک فایل جمع کنید به زبان ساده قصد داشته باشید که ایمیل های چنیدن فایل را روی هم داخل یک فایل بریزید بدون اینکه نیاز باشد پشت سر هم عمل copy-paste انجام دهید: طبق این آموزش که اختصاصی وبسایت ایمیل...