بیشتر ایمیل های تبلیغاتی در چه ساعتی باز می شوند؟

بیشتر ایمیل های تبلیغاتی در چه ساعتی باز می شوند؟

در بازاریابی ایمیلی (ایمیل مارکتینگ) یکی از فاکتورهایی که بسیار مهم است و تحقیقات زیادی بر روی آن انجام می شود مسئله بازگشایی ایمیل ها است. بازگشایی ایمیل ها از این جهت بسیار مهم است که تا ایمیلی بازگشایی نشود هیچ فعالیت بعدی صورت نخواهد گرفت. در این مطلب به بررسی...