بهترین زمان ارسال ایمیل تبلیغاتی کدام روز هفته است؟

بهترین زمان ارسال ایمیل تبلیغاتی کدام روز هفته است؟

در بازاریابی ایمیلی تعداد ایمیل های ارسالی یکی از سوالات بحث برانگیز محسوب می شود. در بررسی کلی که انجام شده است این نتیجه به دست آمده که تعداد ایمیل های ارسالی در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ بیشتر شده است. در این مطلب در این مورد بیشتر نوشته می شود. میزان افزایش تعداد...