سازمان ها و ادارات

بانک ایمیل/شماره اتحادیه ها، انجمن ها و تعاونی ها (۴)
بانک ایمیل/شماره پلیس و مراکز نظامی (۱۶)
بانک ایمیل/شماره رهبری و تشکیلات مرتبط (۴)
بانک ایمیل/شماره سایر سازمان ها و ادارات (۱۴)
بانک ایمیل/شماره شهرداری و تشکیلات مرتبط (۳)
بانک ایمیل/شماره قوه قضاییه و تشکیلات مرتبط (۷)
بانک ایمیل/شماره قوه مجریه و تشکیلات مرتبط (۲۱)
بانک ایمیل/شماره قوه مقننه (مجلس) و تشکیلات مرتبط (۱)
بانک ایمیل/شماره مراکز امداد (۶)